Regulamin konkursu

line
Regulamin konkursu „Najlepszy Wykładowca II Forum Leczenia Ran”

1. Organizatorem Konkursu „Najlepszy Wykładowca II Forum Leczenia Ran” zwanego dalej „Konkursem”, jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000350152 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promocja marki ForumLeczeniaRan.pl należącej do Evereth Publishing Sp. z o.o.
5. Konkurs prowadzony jest w dniach trwania konferencji II Forum Leczenia Ran (11-13 października 2018 r.) i dotyczy wyłącznie uczestników II Forum Leczenia Ran.
6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która jest uczestnikiem konferencji II Forum Leczenia Ran i oddała głos w rankingu „Najlepszy Wykładowca II Forum Leczenia Ran”, podając przy tym swoje imię i nazwisko i adres e-mail. Podanie tychże danych jest konieczne, by Organizator mógł określić zwycięzcę. Podanie danych służy wręczeniu nagrody odpowiedniej osobie.
7. Oddanie głosu w rankingu na portalu www.forumleczeniaran.pl przez Uczestnika jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik oddaje głos w rankingu na portalu www.forumleczeniaran.pl na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swój głos.
9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym adresem e-mail.
11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).
§ 2. Przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na oddaniu głosu na najciekawszy wykład podczas II Forum Leczenia Ran. Głosowanie odbędzie się na portalu www.forumleczeniaran.pl.
2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się wskazanym terminie od 11.10.2018 r. do 13.10.2018 r. do godz. 11:30.
3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis www.forumleczeniaran.pl.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 głos w każdym dniu głosowania.
5. W każdym dniu konferencji po zakończeniu wszystkich wykładów następuje ogłoszenie zwycięzcy dnia i wręczenie nagród – zarówno głosującym, jak i zwycięskiemu wykładowcy.
§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze zgłoszenia konkursowe według poniższego klucza – wygrywa co 50. osoba, która danego dnia konkursowego oddała głos w rankingu:

– 50. osoba, która oddała głos – otrzymuje bezpłatne uczestnictwo w I Forum Zakażeń 4-6 kwietnia 2019 r. w Jachrance (www.fz2019.pl)

– 100. osoba, która oddała głos – otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma „Forum Zakażeń”

– 150. osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje bezpłatne uczestnictwo w III Forum Leczenia Ran i uroczystym jubileuszu wydawnictwa Evereth Publishing (www.flr2019.pl)

– 200. osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje prenumeratę czasopisma „Leczenie Ran”

– 250. osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje prenumeratę czasopisma „Forum Zakażeń”

– 300. osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje prenumeratę czasopisma „Leczenie Ran”

– 350. Osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje prenumeratę czasopisma „Forum Zakażeń”

– 400. osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje weekend dla 2 osób w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem

– 450. Osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma „Leczenie Ran”

– 500. Osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma „Forum Zakażeń”
– 550. Osoba, która oddała głos w rankingu – otrzymuje roczną prenumeratę czasopisma „Leczenie Ran”

Wybrani według powyższego klucza uczestnicy otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).
3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach oraz wykorzystanie ich wypowiedzi w materiałach publikowanych na portalu Evereth News.
4. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora podczas II Forum Leczenia Ran. Wyniki każdego dnia konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu wszystkich wykładów w sali restauracyjnej – przed rozpoczęciem kolacji. Tam też nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
5. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Organizator konkursu jest jednocześnie wydającym nagrody. Jedyną nagrodą, której nie wydaje Organizator są 3 vouchery dla 2 osób na weekend w Hotelu Mercure Kasprowy, które wydaje Hotel Mercure Kasprowy.
7. Nagrodami w konkursie są: 3 vouchery na weekend dla 2 osób w Hotelu Mercure Kasprowy o łącznej wartości 2364 zł, 3 x pobyt na konferencji Forum Zakażeń z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wstępem na wszystkie wykłady o łącznej wartości 3300 zł, 3 x pobyt na konferencji III Forum Leczenia Ran z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wstępem na wszystkie wykłady o łącznej wartości 3300 zł, 6 x roczna prenumerata czasopisma „Forum Zakażeń” o łącznej wartości 540 zł oraz 6 x roczna prenumerata czasopisma „Leczenie Ran” o łącznej wartości 480 zł. Do każdej nagrody przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna o wartości równej podatkowi dochodowemu od nagrody, która zostanie przeznaczona na poczet tegoż podatku.
10. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody.
11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
12. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
13. Organizator może przyznać mniej Nagród niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli zgłoszeń konkursowych będzie mniej.
14. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do weryfikacji laureata, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
§ 4. Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Evereth Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 414/11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród, sprawozdawczością finansową oraz ogłoszeniem Laureatów.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość na adres: redakcja@forumleczeniaran.pl.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.
4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.flr2018.pl/regulamin-konkursu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

Pod honorowym patronatem

line

Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Plastycznej, prof. dr hab. n. med. Jerzego Strużyny

Złoty Sponsor

line

Srebrny Sponsor

line

Brązowy Sponsor

line

Sponsorzy i Wystawcy

line

Patroni medialni

line